TRAJNOSTNA POSLOVNA STRATEGIJA - Jezeršek gostinstvo
SI
Show menu

TRAJNOSTNA POSLOVNA STRATEGIJA

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

NAZIV PROJEKTA

Projekt »Gostinstvo je IN« bo najbolj posegel na področje kadrovskega oddelka, kjer bodo zaposleni odgovorni za izvedbo večine aktivnosti s ciljem razviti inovativne trajnostne prakse za poklice prihodnosti v gostinstvu. Poleg kadrovskega oddelka bo imel veliko vlogo pri realizaciji projekta tudi oddelek marketinga in odnosov z javnostmi, ki bo odgovoren za realizacijo aktivnosti, vezanih na mehke vsebine, pripravo vseh komunikacijskih gradiv  za interno ali eksterno javnost, projekt pa bo neposredno vplival tudi na ureditev ustrezne komunikacije na vseh ravneh (interno, eksterno, horizontalno in vertikalno). S svojimi znanji in izkušnjami bodo pri projektu sodelovali tudi sodelavci iz oddelka prodaje, ki imajo odličen vpogled v stanje na trgu (poznavanje konkurence ter želja in potreb naših gostov). Te kompetence bomo potrebovali pri razvoju novega sistema za nagrajevanje zaposlenih in drugih kadrovskih inovacijah. V praksi bo projekt najbolj vplival prav na delovne procese na vseh naših poslovnih enotah (PE) – Dvor Jezeršek (gostilna, hotel, Akademija Jezeršek), Ljubljanski grad (gostilna in kavarna), Blejski grad (restavracija, kavarna, Grajski čebelnjak – butična trgovina), Pivnica Union, v catering oddelku, centralni kuhinji (slaščičarna, topla kuhinja, hladna kuhinja, predpriprava) ter oddelku logistike, kjer se bodo testirale in uveljavljale dobre kadrovske ter druge inovativne trajnostne prakse za poklice prihodnosti v gostinstvu.

NAMEN PROJEKTA

Zadnjih nekaj let se v gostinstvu vrstijo številni problemi, kjer predvsem izstopa pomanjkanje kadrov, nizke plače, slabi pogoji dela in neurejen delovni čas. Omenjena problematika se je v času COVID-19 še dodatno poslabšala. Po uradnih podatkih je znašala povprečna bruto plača v gostinstvu pred epidemijo 1.235,81 EUR (Vir), kar je 31 % pod slovenskim povprečjem in je bila najnižja med vsemi panogami. Čeprav so za delo v gostinstvu potrebne kompetence na področju jezikov, komunikacije, ročne spretnosti idr., je bila povprečna plača skoraj 100 EUR nižja od povprečja v gradbeništvu, ki velja za delovno intenzivno dejavnost, kjer ni potrebno znanje tujih jezikov in v kateri dela veliko nizko cenovne delovne sile iz držav Balkana. A to so zgolj uradni podatki, ki ne prikazujejo realne slike. Zaradi neustrezne regulative in panožne neskladnosti je za gostinsko panogo značilen visok delež ne-plačevanja dajatev pri obračunu plač (Vir).

V prvem valu COVID-19 so gostinci z dela na čakanje poslali večino svojih zaposlenih. Delodajalci pa so se znašli v nezavidljivi situaciji. Prvi val čakanja na delo je trajal 3 mesece, drugo zaprtje je trajalo kar 7 mesecev. Kljub temu, da je država delodajalcem krila del stroška čakanja na delu, je ta subvencija pokrila le »uradni del plače« zaposlenih v gostinstvu, zaradi sistemskega izogibanja plačila prispevkov pri plačah »delo v sivem« so se  zaposleni v gostinstvu znašli na robu preživetja, ogromno jih je zapustilo panogo (Vir). Po nekaterih ocenah naj bi panogi gostinstva in turizma zapustilo več kot 12.000 zaposlenih (Vir). Žal je prihodnost še vedno negotova in že od pomladi 2021 se govori o ponovni težki jeseni in zimi, na drugi strani je upadlo tudi število mladih in študentov, ki bi v običajni situaciji radi delali v gostinstvu, kar je še dodatno ohromilo panogo. Potem so tukaj še slabi delovni pogoji, s katerimi se srečuje večina zaposlenih v gostinstvu in neurejen delovni čas.

Slovenski turizem stavi na gastronomijo. Slovenija se namreč ponaša z nazivom Evropska gastronomska regija 2021, ponaša še s številnimi Michelinovimi zvezdicami in drugimi nagradami ter priznanji in vlaga v promocijo na tem področju, kar pa ni dovolj. V podjetju Jezeršek gostinstvo, uspešnemu družinskemu podjetju z več kot 40-letno tradicijo in izkušnjami na področju gostinstva in organiziranja pogostitev na raznovrstnih dogodkih (več kot 2.500 dogodkov letno), ki danes zaposluje več kot 90 rednih sodelavcev in sodeluje z več kot 160 zunanjimi sodelavci, se zavedamo, da je nujno potrebno za razvoj države in panoge konkurenčno okolje. Zato si v podjetju Jezeršek gostinstvo prizadevamo za razvoj novih inovativnih trajnostnih praks za poklice prihodnosti v gostinstvu in ustvarjanje prijaznejšega podjetniškega trga za vse akterje v gostinski panogi.


Namen projekta je torej pozitivno prispevati k reševanju problematike gostinskega poklica na vseh ravneh.

Želimo si:

(1) povečati ugled gostinskega poklica (Vir),

(2) povečati zanimanje in vpis na gostinske šole (Vir),

(3) urediti in ustvariti pozitivne delovne pogoje (delovni čas, delovno okolje, nadure, nadomeščanja),

(4) prispevati k ureditvi nekonkurenčnega plačnega okolja (urediti področje slabe prakse pri izplačevanju plač in prispevkov v panogi) (Vir),

(5) najti dobre prakse novačenja kadra in z dobrimi praksami obrniti trend pomanjkanje kadra v panogi navzgor (Vir),

(6) boriti se proti begu možganov (COVID-19) in inovativnimi trajnostnimi pristopi zadržati ključen kader (Vir).

S tem namenom smo zasnovali projekt »Gostinstvo je IN«, s katerim želimo razviti inovativne trajnostne prakse v gostinstvu, ki jim bodo z veseljem sledili tudi ostali gostinci in ponudniki gostinskih storitev.

CILJI IN PRIČAKOVANI UČINKI PROJEKTA

Ob zaključku projekta:

Izdelan je osnutek Priročnika dobrih trajnostnih praks za razvoj gostinskega poklica (v njem je inovativen sistem iskanja in selekcije kadra (doma in v tujini), sistem variabilnega nagrajevanja zaposlenih (mesečno nagrajevanje delovne uspešnosti, izplačilo 13. plače), sistem nadomeščanja (vsa delovna mesta), nova motivacijska orodja za pridobivanje in ohranjanje obetavnih mladih kadrov, on-boarding program za nove sodelavce)
Zapisan je osnutek lastnega specializiranega učnega programa za prenos naših znanj in izkušenj (know-how) v šolah ali na naših lokacijah
Izvedeno je interno ozaveščanje o sodobnih praksah za zmanjševanje količine odpadne hrane in obvladovanje drugih okoljskih izzivov (vsi zaposleni)

1 leto po zaključku financiranja projekta:

Uveljavljen je sistem nasledstva za vodje
Manjše povprečno število opravljenih nadur na zaposlenega
Dvig števila sodelavcev
Manj zavržene hrane

3 leta po zaključku financiranja projekta:

Manjše povprečno število opravljenih nadur na zaposlenega
Dvig števila zaposlenih
Manj zavržene hrane
Zvišanje povprečne bruto plače v podjetju Jezeršek gostinstvo

RELAVANTNOST PROJEKTA ZA TRI TRAJNOSTNE VIDIKE

Relevantnost projekta »Gostinstvo je IN« za družbeni vidik: inovativne kadrovske in trajnostne rešitve, ki jih bomo razvili v okviru projekta, bodo izboljšale delovne pogoje za sodelavce (delovni čas, delovno okolje, nadure, nadomeščanja), ter omogočile vpeljavo povsem novih praks v gostinstvu (pravično nagrajevanje delovne uspešnosti, dvig trajnostne osveščenosti, skrb za dobre medsebojne odnose idr.). Posledica je povečanje motiviranosti zaposlenih, zavzetosti za delo, sodelovanja med oddelki, pripadnosti podjetju, s tem pa povečanje ugleda podjetja. Z uveljavljanjem takšnih inovativnih praks bomo prispevali k dvigu spoštovanja gostinskega poklica. V okviru projekta bomo razvili sodobni strokovni izobraževalni program po vzoru uspešnih tujih praks. S tem programom želimo tudi povečati zanimanje mladih za vpis v gostinske šole.

Relevantnost projekta »Gostinstvo je IN« za ekonomski vidik: preko sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami na področju gostinstva in razvoja lastnega hospitality management programa, kar bo tudi del tega projekta, bomo prispevali k izboljšanju situacije na področju pomanjkanja kadra v gostinstvu:

  • zaradi večjega zanimanja mladih za vpis v gostinske šole bo posledično večje število potencialnih novih iskalcev zaposlitve v gostinskem poklicu;
  • z in-house hospitality management programom bomo povečali dodano vrednost udeležencem tega programa.

Z oblikovanjem zavezništev za izpostavitev problematike fair-playa v gostinstvu inpravičnega nagrajevanja dela bomo prispevali k večji transparentnosti plačnega sistema v panogi ter dolgoročno k višjim povprečnim bruto plačam v gostinski panogi.

Relevantnost projekta »Gostinstvo je IN« za okoljski vidik: z internimi izobraževanji sodelavcev o trajnostnih izzivih v gostinstvu (skrbna raba živil, ravnanje z ostanki hrane, kratke dobavne verige, energetska učinkovitost  idr.) bomo dvignili okoljsko osveščenost in odgovorno vedenje vseh zaposlenih v podjetju.